Vedtægter for Svenstrup Ungdomsforening.

  • 1.

 

Foreningens navn er Svenstrup Ungdomsforening, dens virke og hjemsted er Svenstrup by i Sønderborg kommune.

Foreningen er en paraplyorganisation, hvilket vil sige at afdelingerne hæfter solidarisk for hinanden.

  • 2.

 

Foreningens formål er at styrke samt dyrke idræt og gymnastik, fremme sundheden, samt ved foredrag og underholdning, fremme sammenhold og fællesskabsfølelse.

  • 3.

 

Enhver person kan blive medlem af SUF. Optagelsen som medlem kan dog nægtes af bestyrelsen. Kontingent opkræves, en gang årlig, aktiviteter med sommer og vintersæson evt. to gange årligt.

  • 4.

 

Ethvert medlem over 14 år har stemmeret.

  • 5.

 

Generalforsamlingen er ungdomsforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes, hvert år i slutning af første kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlingen, skal bekendtgøres i de lokale aviser mindst 14 dage før, så enhver bekendtgjort generalforsamling er beslutningsdygtig ved 2/3 flertal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til forman/næstformand senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen til generalforsamling kan også ske, gennem de sociale medier som Facebook og foreningens hjemmeside.

Generalforsamlings dagorden skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent

 

  1. Formænds og udvalgsformænd beretning. Herunder orienteres om ekstraordinære forventede omkostninger for de næste år.

 

  1. Regnskab aflæggelse.

 

  1. Behandling af indkommende forslag.

 

  1. Valg af bestyrelse, udvalg og revision.

 

  1. På valg lige årstal, formand, sekretær, fodboldformand samt på skift en revisor.

 

  1. På valg ulige årstal, næstformand, kasserer, gymnastikformand samt en revisor.

 

  1. Vælges der suppleanter, er det for en to årige periode.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 2/3 af den samlet bestyrelse, eller når 30 % medlemmerne fremsætter skriftelig anmodning derom.

  • 5A.

 

Ungdomsforeningens regnskabsår går fra 1 marts til 28/29 februar. Der lægges budget, hvert år i de respektive afdelinger. Dette skal lægges således, at der er solidarisk dækning af de fælles omkostninger. Det er bestyrelsen der alene godkender kontingent størrelser samt instruktør/træner honorar, efter indstilling fra de forskellige udvalg til bestyrelsen.

Hver afdeling kan hensætte diverse tildelte sponsorater på en konto, til brug for senere indkøb af større ting eller arrangementer.

Ligeledes kan hver afdeling søge om tilskud fr foreningskasse til evt. større indkøb eller specielle behov/omkostninger. Ansøgning behandles af bestyrelsen.

  • 6.

 

Foreningen ledes af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, for de i § 5 pkt. A og B anførte perioder. For at blive valgt som bestyrelses medlem skal man helst være bosiddende i Svenstrup og ellers er det bestyrelsen der dispenserer for dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede, forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer derfor. Når bestyrelsen er et lige antal, tæller formandens stemmer for to.

Foreningen forpligtes ved underskrift formand og kasserer, men ved køb, salg. Kaution eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, herfor hæfter foreningen alene med dens respektive formue.

  • 7.

 

Revisionen består af 2 personer, der vælges for en toårig periode, dog således at kun 1 kan fratræde årlig efter rækkefølge.

  • 8.

 

Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes, hvis 2/3 af den øvrige bestyrelse ønsker dette.

  • 10.

 

Forhold som ikke er omtalt i disse vedtægter, ordnes af bestyrelsen. Forandringer af disse vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen, når 2/3 stemmer derfor

SUF

Svenstrup Ungdomsforening

Således vedtaget på generalforsamlingen d.22-03-2017